Erik Holmberg

PhD, statistician

Sahlgrenska University Hospital, Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg, Sweden

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVyaWsuaG9sbWJlcmdAcmNjdmFzdC5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5lcmlrLmhvbG1iZXJnQHJjY3Zhc3Quc2U8L2E+